Soutěž 2023

 

 

 

 

 

Pravidla soutěže
 

(dále jako „Pravidla“)

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Pořadatelem soutěže je Red Ribbon, z.s., Eliášova 485/43, 160 00 Praha 6 Bubeneč, IČ 023008185 zapsaná pod spisovou značkou L 26345 vedená u Městského soudu v Praze (dále jako „pořadatel“).


Kontaktní údaje pořadatele ve věci soutěže: redribbon@email.cz tel.č. 775905994


Předmětem těchto Pravidel je vymezení podmínek, za kterých se mohou soutěžící zapojit do soutěže, kterou organizuje pořadatel (dále jako „soutěž“), a dále podmínek pro výběr výherců a předání výhry ze strany pořadatele. Zapojením do soutěže projevuje soutěžící souhlas s těmito Pravidly a zavazuje se je dodržovat.

 

Pořadatel tímto prohlašuje, že:

soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována ani spravována společností Facebook / Instagram a nijak s ní nesouvisí;

společnosti Facebook / Instagram vůči soutěžícím v rámci soutěže nevznikají žádná práva ani povinnosti.


B. PODMÍNKY ÚČASTI

Pro účast v soutěži je nutné splnit následující podmínky:

věk soutěžícího v den vyhlášení soutěže alespoň 15 let;

adresa pro doručování v České republice;

soutěžící musí mít při účasti v soutěži osobní profil na sociální síti Facebook / Instagram;

dodržování podmínek sítě Facebook / Instagram po celou dobu trvání soutěže.


Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele a další osoby, které se jakýmkoli způsobem podílí na činnosti pořadatele, a dále osoby blízké osob vyloučených z účasti na soutěži tímto článkem Pravidel.

 

Podmínkou účasti v soutěži je odeslat dárcovskou SMS ve výši 190 Kč,

jednorázovou ve tvaru: DMS STOPAIDS 190

nebo trvalou DMS TRV STOPAIDS 190

na číslo 87777

a odeslat screenshot na tel.č 775905994 nebo emailem redribbon@email.cz

s celým jménem a adresou bydliště pro zaslání výhry.

 

Cena DMS je 190 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 189 Kč.

Trvalá částka bude dárci automaticky odečtena každý měsíc.

Službu DMS provozuje Fórum dárců. Technicky zajišťuje ATS Praha

Více na www.darcovskasms.cz

 

 

 

C. MECHANIKA SOUTĚŽE A VÝHRY

Pro účast v soutěži je třeba splnit zadání:

Napište pod příspěvek se zadáním soutěže komentář Červená stužka

Počet vašich odpovědí je omezený na jednu.


 

Soutěžící se soutěže může zúčastnit od zveřejnění příspěvku o konání soutěže do 31.06.2023 24:00 hod. Výherce pořadatel vyhlásí 01.07.2023 ve 12:00 v příspěvku na facebookovém / instagramovém profilu pořadatele


 

Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže soutěžící:

o kterých pořadatel zjistil, nebo má důvodné podezření, že porušují pravidla, nebo

nesplňují podmínky pro účast v soutěži, nebo

v rámci soutěže sdílí vulgární, urážlivé, rasistické, či jinak nevhodné výroky či příspěvky, které jsou v rozporu s dobrými mravy nebo poškozují dobré jméno pořadatele.


 

Soutěž má 20 výherců, 1.-4. místo kvalitní parfém YODEYMA AQUA FRESCA EDP 100 ml, 5. místo YODEYMA CANDY EDP 100 ml, YODEYMA TIMELESS EDP 15 ml, 6.-17. YODEYMA DEZINFEKČNÍ GEL NA RUCE 100 ml, 18.-20. 100 ks kondomů. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit výhru.


 

Výherci soutěže budou vylosováni výkonným ředitelem spolku panem Miroslavem Hlavatým společně s členem předsednictva panem Petrem Sobkem.

 

Výherci soutěže budou vybráni pořadatelem podle toho, zda a jak splnili zadání soutěže.
 

Po vyhlášení výherců tento výherce kontaktuje pořadatele takto:
napíše mu do zprávy na Facebooku / Instagramu a sdělí mu údaje potřebné pro předání výhry. Pokud se výherce pořadateli tímto způsobem nepřihlásí ani do 7 dní od vyhlášení výsledků soutěže, provede pořadatel do 3 dní nový výběr/losování výherce a oznámí ho stejným způsobem jako původního výherce
NEBO výhru si ponechá pořadatel.


 

Pokud výherce výhru odmítne, provede pořadatel do 3 dní nový výběr/losování výherce a oznámí ho stejným způsobem jako původního výherce NEBO výhru si ponechá pořadatel.


 

Na výhru nevzniká právní nárok. Výherci nejsou oprávněni požadovat namísto výhry peněžní či jakékoliv jiné plnění.


 

Pořadatel si vyhrazuje právo změnit tato Pravidla. Každou změnu Pravidel pořadatel odůvodní a včas oznámí soutěžícím stejným způsobem, jako soutěž vyhlásil.


 

 

 

 

 

D. OSOBNÍ ÚDAJE, AUTORSKÁ PRÁVA

Zapojením soutěžících do soutěže vzniká pořadateli právo zpracovávat osobní údaje těchto soutěžících v rozsahu nezbytném pro to, aby soutěž proběhla podle Pravidel, mohli být vyhlášeni její výherci a předána výhra.


 

Osobní údaje soutěžících pořadatel zpracovává jako jejich správce v tomto rozsahu:

pořadatel je oprávněn zpracovávat pouze tyto osobní údaje soutěžících — jméno a příjmení, resp. uživatelské jméno na sociální síti Facebook / Instagram, emailovou a doručovací adresu a telefonní číslo (u výherců);

pořadatel zpracovává osobní údaje za účelem zajištění průběhu, ukončení a vyhlášení soutěže podle Pravidel a za účelem následné komunikace s výherci a předání výhry;

právním základem pro zpracování je plnění smlouvy (resp. plnění toho, k čemu se pořadatel zavázal v těchto Pravidlech);

pořadatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje soutěžících nejdéle 1 rok po skončení soutěže, pokud mu právní předpisy v konkrétním případě nenařizují delší dobu zpracování (uchovávání);

soutěžící má ve vztahu ke zpracovávaným osobním údajům právo na přístup, výmaz, opravu, omezení zpracování, přenositelnost a dále právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), to vše v rozsahu nařízení GDPR.


 

Kontaktní údaje osoby, která je u pořadatele odpovědná za ochranu osobních údajů (zaměstnanec, pověřenec pro ochranu osobních údajů):
Petr Sobek, e-mail:
redribbon@email.cz


 

V případě, že bude chtít pořadatel využít osobní údaje k jinému účelu, než je uvedeno v těchto Pravidlech, např. zveřejnit jméno, příjmení a fotografii výherce na svých internetových stránkách apod., požádá konkrétní osobu o její výslovný a dobrovolný souhlas.


Zveřejnění na webových stránkách pořadatele www.redribbon.cz v rámci článku o průběhu soutěže a jejích výsledcích.

 

 

 

 

 

V Praze 6. února 2023